GENÇLİK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU VE KABUL YÖNERGESİ

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği ve Eğitim Bursu

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği olarak genelde üniversite eğitiminin eksiklerini kapatmak, üniversite öğrencilerinin akademik ve bireysel hayatlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek, özel olarak ise üniversite eğitimi ile akademi, meslek ve sanat dünyası arasındaki kopukluğu gidermek istiyoruz. Bu amaçlarla hem “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okuılu” programını başlatıyor hem de eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince programa bağlı olarak Eğitim Bursu veriyoruz.

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği olarak genelde üniversite eğitiminin eksiklerini kapatmak, üniversite öğrencilerinin akademik ve bireysel hayatlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek, özel olarak ise üniversite eğitimi ile akademi, meslek ve sanat dünyası arasındaki kopukluğu gidermek istiyoruz. Bu amaçlarla hem “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okuılu” programını başlatıyor hem de eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince programa bağlı olarak Eğitim Bursu veriyoruz.

Amaç
Madde-1

Bu yönergenin amacı; Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Bursuna başvuru şartlarını, değerlendirme ve kabul süreçlerini ve bursun devamlılığı şartlarını başvuran bursiyerlere bildirmektir.

Burs Tanımı
Madde-2

Bu yönerge, Gençlik Eğitim ve Kültür Derneğinin; 2021-2022 eğitim döneminde İstanbul’da bulunan üniversitelerde hazırlık eğitimi alan veya lisans eğitimine yeni başlayan belirli sayıdaki öğrenciye lisans eğitimi boyunca senede 12 ay verilecek olan 500TL miktardaki Eğitim Bursuna ilişkin başvuru, değerlendirme ve kabul süreçleri ile bursun devamlılığı şartlarını kapsar. Özet olarak;

 • 4 sene verilecektir.
 • Senenin her ayı verilecektir.
 • Miktarı 500 TL’dir.
 • Öğrenci, kayıtlı olduğu programda hazırlıkta ya da 1.sınıfsa ise verilecektir.
Tanımlar
Madde-3

Bu yönergede geçen;

 • Dernek; Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği
 • Dernek Yönetim Kurulu; Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Yöneticilerini
 • Eğitim Bursu; Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği tanımları bir önceki maddede verilen belirli sayıdaki öğrenciye verilecek olan bursu
 • Eğitim Programı: Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’nin 2021-2025 yıllarını kapsayacak olan “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” programını
 • YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını
 • ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini
 • KYK Bursu: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Bursu

ifade eder.

Başvuru ve Kabul Süreci
Madde-4

Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği ve bu yönergede ilan ettiği şartları taşıyan ve talep ettiği belgeleri ilgili mail adresine (gekderuskudar@gmail.com) ileten ve başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar önce Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek bir ön elemeden geçecek, ön elemeden geçen adaylar başvuru formunda belirttiği iletişim numarası üzerinden aranarak kendilerine mülakat tarihi ve şekli bildirilecektir. Talep edilen belgeler ve mülakattaki performans, dernek yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra bursiyer olmaya hak kazanan adaylara verdikleri iletişim bilgileri üzerinden geri dönüş yapılacaktır.

Başvuru ve Kabul Şartları
Madde-5

Derneğimizin eğitim bursuna başvurmak için adayların sahip olması gereken şartlar:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İstanbul’da ikamet etmek
 • 2021 Güz dönemi itibariyle İstanbul’da bulunan üniversitelerin herhangi birinde hazırlık eğitimi olan yahut olmayan 4 senelik bir lisans programına kayıtlı olmak
 • Herhangi bir işte çalışmıyor olmak

Adaylardan talep edilen belgeler;

 • İkametgâh (e-devlet)
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
 • Öztanıtım Mektubu
 • YKS Sınav Sonucu Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (e-devlet)
 • Anne ve Babadan Çalışan Ferdin Maaş Bordrosu.
Değerlendirme Süreci
Madde-6

Başvuru süresi sona erdikten sonra adayların başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde talep edilen belgeler içinden adayın göndereceği YKS Sınav Sonucu, Öğrenci Belgesi, Anne ve Babanın maaş bordrosu etkili olacaktır. Eleme sürecinden sonra kalan adaylarla Dernek Yönetim Kurulu mülakat yapacak, nihai değerlendirmeye öncekilere ilaveten mülakat performansı da eklenecektir. Değerlendirme süreçlerinde adaylar arasında eşitlik olması halinde;

 • Maddi durumu daha düşük olan adaylar
 • YKS Sınav Sonucu daha yüksek olan adaylar
 • Yönetim Kurulunun Öztanıtım Mektubu ve Mülakat performansını daha etkileyici bulduğu adaylar
 • Ailesi İstanbul dışında yaşayanlar
 • Farklı bir kurum ve kuruluştan burs almayanlar
 • Engelli adaylar
 • 1.Dereceden Şehit yahut Gazi yakını olanlar

öncelikli olacaktır.

Adaylardan

 • Eksik belge teslim edenlerin
 • Sahte belge ibraz edenlerin
 • Mülakata gelmeyenlerin
 • Mülakat esnasında belirtilen kurallara uymayanların
 • Bursiyer olmaya hak kazanıp kendisine ulaşamadığımız adayların başvuruları elenecek, eğer burs almaya hak kazanmışlarsa hakları iptal edilip kontenjandaki adaylara tevdi edilecektir.
Programa Kabul
Madde-7

Programa kabul Dernek Yönetim Kurulunun yukarıda bahsettiğimiz şartlarda yapılan değerlendirmelerinin sonucunda bursiyer olmaya hak kazanan adayların onaylanması ile yapılır. Programa kabul edilen adaylara bursu kazandıkları şahsen iletilir ve bursun bağlanması süreci için gerekli bilgi ve belgeler temin edildikten sonra burs bağlanır.

Bursun Devamlılık Şartları
Madde-8

Eğitim Bursunun verilmesinin temel amacı, yönergenin girişinde de belirtildiği gibi, üniversite hayatına yeni başlayan ya da başlarında olan öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak, eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak desteği sağlamak ve onları geleceğe hazırlamaktır. Dolayısıyla, eğitim bursu bu amaçlara yönelik faaliyetlerimizden birisidir. Diğer faaliyetler ise derneğimizde üniversite hayatını iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilecek çeşitli seminerler, atölyeler ve içeriği sitemizde açıklanacak olan “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” programıdır. Bursun devamlılık şartları;

 • Dernek Yönetim Kurulu Tarafından sene içinde veyahut sene sonunda talep edilecek olan AGNO, Transkript vb. belgelerin ibraz edilmesi
 • Dört sene süren “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” programı kapsamında bursiyerlerimize ücretsiz olarak verilecek olan derslere her dönem minimum %70 devamlılık.
 • Eğitim hayatı boyunca senelik AGNO’nun (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) 4 üzerinden en az 2.5 olması
 • Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği İdari ve Akademik Disiplin Kurallarının dışına çıkmamak

Bu şartları ihlal eden adayların bursları kesilecektir. Hakları Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği kontenjandaki kişilere tevdi edilecektir.

Yürütme
Madde-9

Bu yönerge Dernek Yönetim Kurulu imzasıyla yürürlüğe girer. Yürütmeden Dernek Başkanı sorumludur.

İletişim Bilgileri ve Başvuru
Madde-10

Bursa başvuru gekderuskudar@gmail.com adresine istenilen evrakların eksiksiz gönderilmesiyle tamamlanmış olacaktır. Son başvuru tarihi 29 Ekim Saat 23:59’dur. Eğitim Bursuna hak kazanan adaylarla verdikleri iletişim bilgileri üzerinden şahsen irtibat sağlanacaktır.

Not: Eksik belge ibraz edenlerin başvurusu değerlendirme sürecine girmeden iptal edilecektir. Herhangi bir soru için iletişim mailine yazabilirsiniz. Lütfen GEK-DER Burs Yönergesi, Bursiyerlere Yönelik Program Tanıtım Metni ve Öztanıtım Mektubu Formatını dikkatlice okuyunuz. Lütfen Başvuru Formunu doldurmayı unutmayınız.

ÖNEMLİ NOT: Derslerimiz Hafta içi bir gün ve hafta sonu bir gün olmak üzere toplamda haftada 2 gün, İstanbul-Üsküdar’daki dersliğimizde verilecektir. Ders saatleri, müfredat ve programın detayları sitemizde yayınlanacaktır. Derslere devam zorunluluğu bursun devamındaki şartlardan biri olduğu için lütfen başvurmadan önce derslere sene içinde katılıp katılamayacağınızı düşününüz.