BURSİYERLERİMİZE YÖNELİK PROGRAM BİLDİRİSİ

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği (GEK-DER) olarak genelde üniversite eğitiminin eksiklerini kapatmak, üniversite öğrencilerinin akademik ve bireysel hayatlarını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek beceri ve yetenekleri onlara kazandırmak, özelde ise üniversite eğitimi ile akademi, meslek ve sanat dünyası arasındaki kopukluğu gidermek istiyoruz. Bu amaçlarla hem “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” programını başlatmış bulunmaktayız.

Programımız İktisadi ve İdari Bilimler ile Sosyal Bilimler öğrencilerine yöneliktir fakat sadece ezbere dayalı “şekli” derslerden ibaret değildir. Dersler, Seminerler ve Atölyelerden oluşan programımız içeriği itibariyle hem mezkûr bilimlerde yetkin, donanımlı ve yaratıcı entelektüeller yetiştirmek hem meslek hayatına dair gerekli bilgi, donanım ve tecrübeleri kazandırmak üzerine kurulmuştur. Programımızın benzerlerinden farkı; a) üniversite hayatının dersler dışında kazanılması gereken akademik hayata uyum, öğrenmenin öğrenilmesi, çalışma hayatının verimlendirilmesi gibi becerileri ve bilgileri kazandırması b) okumaya, yazmaya, düşünmeye ağırlık veren bir eğitim modeli benimsemesi c) mezkûr bilimlerde gerekli olan dilleri ve dil becerilerini öğretmesi d) mezkûr bilimlerde gerekli olan araştırma yöntemleri, akademik yazı ve okuma gibi becerileri kazandırması e) yine mezkûr alanlarda yaşanan dijitalleşmeyi yakalayan dersleri vermesi ve son olarak da f) mesleklere ve meslek hayatına yönelik gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve donanımı kazandırmasıdır.

Bu sisteme dayanan programımız hem üniversite eğitiminin eksiklerini kapatmakta hem yeni dünyanın gerekliliklerini yakalamakta hem de üniversite eğitimi ile akademi, iş dünyası ve fikir dünyası arasındaki kopukluğu gidermekte, çok yönlü bir mezun profili yetiştirmektedir. Özetle mezun olduktan sonra kara kara ne yapacağını düşünen üniversiteliler yerine daha başından neyi istediğini, neden istediğini, nasıl hedefine ulaşabileceğini bilen ve bu yolda gerekli donanımlara sahip olan mezunlar yetiştireceğiz. Mezun Ofisimiz ve Kariyer Merkezi Danışmanlığımız vasıtasıyla mezunlarımıza istihdam olanakları sunacağız.

1.Eğitim Bursunun Tanımı ve Devamlılık Şartları

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneğinin; 2021-2025 yılları arasında vereceği eğitim bursu:

 1. Miktarı aylık 500 TL’dir
 2. Lisans mezuniyetinin sonuna kadar verilecektir.
 3. 12 ay boyunca verilecektir
 4. Eğitimde fırsat eşitliği gözetilerek 2021 Güz Dönemi itibariyle üniversitelerin Hazırlık Sınıfı veya 1.sınıf öğrencileri olmak üzere belirli sayıda öğrenciye verilecektir.

Bahsi geçen bursun devamlılık şartları ise şöyledir:

 1. Dernek Yönetim Kuruluna talep edilmesi halinde üniversite eğitim dönemi sonunda ve sene sonunda talep edilecek olan ADSGNO (Ağırlıklı Dönem Sonu Genel Not Ortalaması) ve AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması), Transkript vb. belgelerin ibraz edilmesi.
 2. Eğitim hayatı boyunca senelik AGNO’nun 4 üzerinden en az 2.5 olması.
 3. 4 senelik “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” programı kapsamında bursiyerlerimize ücretsiz olarak verilecek olan derslere ve seminerlerin her birine %70 devamlılığın yerine getirilmesi ve dönem sonlarında eğiticimlerin talep ettiği ödevlerin verilmesi.
 4. Dernek Yönetim Kurulunun belirlediği İdari ve Akademik Disiplin Kurallarının dışına çıkılmaması.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde öğrencinin bursu kesilecek, ayrıyeten İdari ve Akademik Disiplin Kurallarının belirttiği yüz kızartıcı suçlar işlendiği takdirde dernek yönetimi davacı olacak yahut olması durumunda mevcut davaya taraf olarak müdahil olacaktır.

2. “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” Programı

Yukarıda amacını, sistemini ve felsefesini belirttiğimiz programdaki dersler ve tanımları şu şekildedir:

İngilizce 1-2, Almanca 1-2, Arapça 1-2, Farsça 1-2. Bu derslerle hedef öğrenciye temel okuma, yazma ve konuşma yetilerini kazandırmak, araştırma yapacak ve makale yazabilecek düzeye ulaştırmaktır. Bursiyerlerimizi, Temel (Foundation) seviyesinden Ortalama (Intermediate) seviyesine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Araştırma Dersleri

Akademik Okuma ve Yazma: Bursiyerlerimize temel bilimsel okuma ve yazma pratiklerini, örneğin; kaynakça ve atıf sistemleri, kazandırmaya yöneliktir. Ders sonunda bitirme ödevi olarak bir makale istenecektir.

Araştırma Yöntemleri: Bursiyerlerimize Sosyal Bilimler/İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında temel bilimsel araştırma yöntemleriyle, örneğin; sorunsal oluşturmak, örneklem belirlemek, hipotez kurmak, birlikte metodolojik tartışmaların öğretilmesi ve araştırma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ders sonunda bitirme ödevi olarak bir makale veya sunum istenecektir.

Bitirme Tezi Yazımı: Bursiyerlerimize, üniversitelerde sene sonlarında istenen bitirme tezleri sürecinde gerekli olan temel bilgiler ve stratejilerin verilmesi, teknik bilgilerin öğretilmesi ve ayrıyeten mevcut bitirme tezine yardımcı olunulması hedeflenmektedir. Bu ders “Akademik Okuma ve Yazma” dersi ile “Araştırma Yöntemleri” dersinin uygulamaya yönelik bir bileşimi gibi düşünülebilir. Bu ders sonunda bitirme tezi olmayan öğrencilerden sunum veya makale istenecektir.

Bilgisayarlı Araştırma Programları: : İktisadi ve İdari Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırma ve yayın süreçleri artık tamamen dijitalleşti fakat ülkemizde bu dijital programların eğitimi yeterince verilmemektedir. Dolayısıyla Bursiyerlerimize SPSS, STATA vb.leri gibi dijital araştırma ve istatistik programlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Temel Bilim Dersleri

Genel Kültür Okuması: Bu derste Sosyal Bilimler/İktisadi ve İdari Bilimlere bir temel oluşturmaya ve çeşitli entelektüel konularda giriş düzeyinde bilgilenmeye yönelik okumalar yapılacaktır. Ders sonunda bir makale istenecektir.

Mantık: Bütün bilimlerin temelinde doğru düşünme bilimi olan Mantık yer aldığı için Bursiyerlerimize; Klasik Mantık, Sembolik Mantık, Mantık Tarihi, Mantıksal Hatalar gibi konuları ihtiva eden Mantık dersi verilecektir. Bursiyerlerimize kendi alanlarında gerekli teorik yetkinliğin kazandırılması hedeflenmektedir. Ders sonunda bir makale veya sunum istenecektir.

Metinlerle Felsefe: Bursiyerlerimize; Felsefe tarihiyle koordineli giden ve tematik ilerleyen bu derste hem Felsefi sorunları daha iyi kavratacağız, hem de kendi alanlarındaki sorunlara daha geniş ve derin bakabilmelerini sağlayacağız. Ana metinler okutulacaktır. Ders sonunda bir makale istenecektir.

Metinlerle İktisada Giriş: Sıradan bir iktisada giriş dersi yerine Bursiyerlerimize; hem ana hem de ikincil metinler üzerinden temel iktisat bilgisi verilecek hem de iktisat bilgileri meseleler kendi alanlarıyla irtibat kurabilecekleri şekilde derinleştirilerek işlenecektir. Temel iktisat okuma yazma bilgisi öğretilecektir. Dersin sonunda bir makale istenecektir.

Metinlerle İktisat Tarihi: İktisat tarihi ve iktisadi teorilerin diğer bilim dallarıyla olan irtibatları hem ana hem de ikincil metinler üzerinden takip edilecektir. Dersin sonunda bir makale istenecektir.

Metinlerle Siyaset Bilimine Giriş: Ana metinler ve ikincil metinler üzerinden Siyaset Bilimine giriş yapılacak, temel kavramlar ve araştırma alanları tanıtılacaktır. Dersin sonunda makale istenecektir.

Metinlerle Siyaset Düşüncesi Tarihi: Siyaset düşüncesinin tarihi seyri ana metinler ve ikincil metinler üzerinden takip edilecek ve felsefe, iktisat ve siyasetin kesiştiği alanlar irdelenecektir. Ders sonunda bir makale istenecektir.

Dünya Tarihi: Dünya tarihi çeşitli temel referanslar kitaplar üzerinden işlenecek ve İktisat, Siyaset ve Felsefe ile irtibatlı noktaları irdelenecektir. Dersin sonunda bir makale istenecektir.

Tarihte Seçme Konular: Dünya Tarihi dersinin devamı niteliğinde olan bu derste Bursiyerlerimizin talep ve merakları doğrultusunda belirli bir alan seçilecek, örneğin; Avrupa Tarihi, ve literatürün önemli metinleri üzerinden işlenecektir. Dersin sonunda bir makale istenecektir.

Metinlerle Sosyolojiye Giriş: Sosyolojiye giriş yapılacak, temel kavramlar ve araştırma alanları ana metinler ve literatürde önemli ikincil metinler üzerinden tanıtılacaktır. Dersin sonunda makale istenecektir.

Metinlerle Psikolojiye Giriş: Psikolojiye giriş yapılacak, temel kavramlar ve çalışma alanları ana metinler ve literatürde önemli ikincil metinler üzerinden tanıtılacaktır. Dersin sonunda makale istenecektir.

Sosyoloji Seçme Konular: Bursiyerlerimizin ilgi, merak ve talepleri doğrultusunda Sosyoloji alanında çeşitli konularda, örneğin; Kent Sosyolojisi+Göç Sosyolojsi, ana metinler ve ikincil metinler işlenecektir. Ders sonunda bir makale istenecektir

Psikoloji Seçme Konular: Bursiyerlerimizin ilgi, merak ve talepleri doğrultusunda Psikoloji alanında çeşitli konular, örneğin; Lacancı Psikanaliz+Bireysel Psikoloji, ana metinler yer alacaktır. Ders sonunda bir makale istenecektir.

Kişisel Gelişim Dersleri

Akademik Hayata Uyum Dersi: Bu derste üniversite hayatına uyum sağlamak için lazım olan temel yetiler ve beceriler kazandırılacaktır. Bursiyerlerimize; söz gelimi sunum hazırlamaktan, kütüphane kullanımına kadar geniş bir yelpazede gerekli yetiler ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir.

Office Programları: Bursiyerlerimize; eğitim hayatının olmazsa olmaz bir kısmını kaplayan Word, Excel, PowerPoint programlarında orta düzey bir eğitim verilecektir. Temel beceri ve yetenekleri kazandırmak hedeflenmektedir.

Diksiyon ve Hitabet: Bursiyerlerimize; Diksiyon ve Hitabet dersiyle güzel konuşma ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Eğitimi: Bursiyerlerimize; kariyer stratejisi, kariyer planlaması ve bu süreçte lazım olan çeşitli becerilerin, örneğin; CV hazırlamak, bilgi havuzu yönetebilmek, bilgi ve tecrübelerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Seminerler ve Atölyeler

Seminerler hem programımızın hedefleri doğrultusunda hem de Türkiye fikir ve kültür dünyasına katkı vermek amacıyla çok çeşitli alanlarda olacaktır. Bursiyerlerimiz yine kendilerinde gönderilen önceki yönergelerde belirtildiği oranda bu seminerlere katılmakla yükümlüdür. Seminerlerimiz şu başlıklar altında ve konularda düzenlenecektir:

 1. Bilim Seminerleri: Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Doğa Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri, İlahiyat Bilimleri.
 2. Sanat Seminerleri: Sanat Tarihi, Sanat Teorileri, Sanatçı Söyleşileri.
 3. Kariyer Seminerleri: Üniversite ve Meslek Seminerleri, Meslek Hayatı Seminerleri, Meslek Tanıtımları ve Kariyer Günü.
 4. Sağlık Seminerleri: Sağlıklı Hayat, Üniversite Döneminde Sağlık, Gündelik Hayatta Sağlık ve Spor.

AAtölye dediğimiz konsept bir okuma kulübü konseptidir. Atölyeler tamamen öğrencilerimizin kişisel, ilgi alaka ve merakları doğrultusunda kendi istekleriyle oluşturulacak grupların uhdesine bırakılmıştır. Dernek binamızda istedikleri konularda istedikleri atölyeleri düzenleyebilirler. Program kapsamında Eğitim Koordinatörlüğümüz sadece Dil derslerine takviye olması için yabancı öğrencilerin gelip yöneteceği Speaking Circle Atölyesi düzenleyecektir.

2021 Güz 2022 Bahar 2022 Güz 2023 Bahar 2023 Güz 2024 Bahar 2024 Güz 2025 Bahar
İngilizce-1 İngilizce-2 Almanca-1 Almanca-2 Farsça-1 Farsça-2 Arapça-1 Arapça-2
Genel Kültür Okuması Genel Kültür Okuması-2 Mantık-1 Mantık-2 Dünya Tarihi-1 Dünya Tarihi-2 Tarih Seçme Konular-1 Tarih Seçme Konular-2
AHUD Office Programları Metinlerle Felsefe-1 Metinlerle Felsefe-2 Metinlerle İktisat Tarihi-1 Metinlerle İktisat Tarihi-2 Kariyer Eğitimi-1 Kariyer Eğitimi-2
Akademik Okuma ve Yazma-1 Akademik Okuma ve Yazma-2 Metinlerle İktisada Giriş Metinlerle Siyaset Bilimine Giriş Metinlerle Siyaset Düşüncesi Tarihi-1 Metinlerle Siyaset Düşüncesi Tarihi-2 Araştırma Yöntemleri Diksiyon ve Hitabet
Metinlerle Sosyolojiye Giriş Metinlerle Psikolojiye Giriş Sosyoloji Seçme Konular Psikoloji Seçme Konular Bilgisayarlı Araştırma Programları Bitirme Tezi Yazımı

Bursa başvuru gekderuskudar@gmail.com adresine istenilen evrakların eksiksiz gönderilmesiyle tamamlanmış olacaktır. başvuru tarihi 29 Ekim Saat 23:59’dur. Eğitim Bursuna hak kazanan adaylarla verdikleri iletişim bilgileri üzerinden şahsen irtibat sağlanacaktır.
Not: Eksik belge ibraz edenlerin başvurusu değerlendirme sürecine girmeden iptal edilecektir. Herhangi bir soru için iletişim mailine yazabilirsiniz. Lütfen GEK-DER Burs Yönergesi, Bursiyerlere Yönelik Program Tanıtım Metni ve Öztanıtım Mektubu Formatını dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ NOT: Derslerimiz Hafta içi bir gün ve hafta sonu bir gün olmak üzere toplamda haftada 2 gün, İstanbul-Üsküdar’daki dersliğimizde verilecektir. Ders saatleri, müfredat ve programın detayları sitemizde yayınlanacaktır. Derslere devam zorunluluğu bursun devamındaki şartlardan biri olduğu için lütfen başvurmadan önce derslere sene içinde katılıp katılamayacağınızı düşününüz.